“Semalt Islamabad” hünärmeni: “Google Analytics” statistikasynda Darodar salgylanma traffigi

2013-nji ýylyň dekabrynda özüni Darodar diýip tanadan täze bir web sahypasy, internetde web döredijileri gaharlandyrmak üçin ýokary galdy. Köp döredijiler bu boty Google Analytics hasabatlarynda salgylanma traffigi bölüminde tapdylar. Şol ýerde peýda bolmak bilen, GA maglumatyňyza täsir edýär, sebäbi web sahypaňyz traffigiň köpelmegine meňzeýär. Darodaryň hödürleýän ýeke-täk meselesi däl. Şübheli web sahypasynyň maglumatlaryňyza päsgel berýändigi hem düşünişmezlikdir.

Semalt” -yň öňdebaryjy hünärmeni Sohail Sadyk bu ugurda käbir peýdaly tejribe berýär.

Darodar web sahypaňyzyň statistikasyny nädip bulaşdyrýar

Web analitikaňyzda görýän “Darodar” salgylanma traffigi hakyky traffik däl. Gözlegçileri diňe web maglumatlary ýygnanda sahypaňyza girýär (web maglumatlary ýygnamagyň sebäpleri şübhe döredýär). Darodar päsgelçiligi web sahypaňyza we öwrülişigiň statistikasyna ýaramaz täsir edýär. Munuň sebäbi, umumy saparlaryň, dynç alyş derejesiniň, her sapar üçin sahypalaryň we öwrüliş nyrhlarynyň ýalňyş statistikasynyň döremegine goşant goşýar.

Darodar çekiji bilen iş salyşmakda birnäçe kynçylyk bar. Köp web ussatlary bu sahypanyň gaharyny getirdiler we gahar-gazaplaryny onlaýn ýagdaýda ýerleşdirdiler. Zeper ýeten adamlardan biri, saýtyna girmeginiň öňüni almak maksady bilen sahypa berendikleri barada CEASE we DESIST habarnamasyny ýerleşdirdi.

Darodaryň işinden şübhelenmegiň dürli anyk sebäpleriniň bardygyny göz öňünde tutup, täsir eden web ulanyjylarynyň arasyndaky gahar düşnüklidir. Ilki bilen, domen diňe bir ýyl hasaba alyndy - hasaba alynmak üçin iň az wagt. Köp ýasama saýtlar bu aýratynlygy görkezýär. Ikinjiden, Darodar saýtynda ygtybarly SSL birikmesi ýok. Üçünjiden, sahypa internetde eýýäm mugt hyzmaty satmagy maksat edinýär; kärhanalar üçin web analitikasyny üpjün etmek.

Onda, Darodary nädip bloklap bilersiňiz?

GA hasabatlaryňyzdan ýalňyş Darodar gözleg maglumatlaryny aýyrmak üçin ýörite görnüş döredip bilersiňiz. Başga bir usul, ösen segment döretmegi öz içine alýar. “Darodar” bilen iş salyşmagyň iň köp ýaýran iki usuly, emma web döredijiler hem munuň üçin dürli çözgütler tapdylar.

Käbirleri botlaryň serwer çeşmeleriniň ep-esli bölegini alýandyklaryny duýanda, “Robots.txt” ak sanawyny ulanýarlar. Köp bot robot.txts görkezmelerine boýun bolýar. Bu usulyň ýeke-täk aladasy, ähli möhüm gözlegçileri ak sanawyňyza goşmagy ýatdan çykarmaly däldir.

Şeýle hem, robots.txt görkezmelerine boýun egmeýän botlary saklamak üçin gorag diwaryny ulanyp bilersiňiz. Darodar, spam botlary tarapyndan ulanylýan we ulanylýan çeşmeleriň mukdaryny düýpgöter azaldyp biler.

Beýleki işläp düzüjiler .htaccess faýly arkaly Darodaryň salgylanma traffigini blokirlemegi we munuň üçin ýönekeý bir sebäbini görkezmegi maslahat berýärler. Munuň sebäbi "Darodar.com-dan gaça durmaly, sebäbi internetde maglumatlary ýygnamagyň sebäplerine köp şübhe bar" ýaly düşnükli bolup biler.

Web Darodara garşy şikaýatlardan doly, ýöne erbet metbugat sebäpli sahypanyň abraýy çalt azalýar. Sahypanyň eýeleri ýa-da dolandyryjylary ahyrsoňy gözlegçisini üýtgedip bilerler. Nowöne häzirlikçe Darodaryň Google Analytics düşünjeleriňizi bulaşdyrmazlygy üçin elinden gelenini etmeli.

mass gmail